תגר

תגר
תַּגָּרm. (preced.) travelling merchant, vendor. B. Mets.IV, 4 אין אונאה לת׳ the law of overreaching (אֹונָאָה) does not apply to a merchant, opp. הדיוט a private person; expl. ib. 51a בת׳ ספסר, v. סַפְסָר; ib. מאי אין את׳ אונאה אינווכ׳onaah does not apply to a merchant means, that the regulations concerning onaah do not apply to him, and he may withdraw from the purchase even if the difference is less than the law prescribes. Ib. 52a; Tosef. ib. III, 19, v. חָרָם. B. Mets. IV, 12; a. fr.Pl. תַּגָּרִים, תַּגָּרִין. B. Bath.75a (ref. to Job 40:30) ואין כנענים אלא ת׳ by knaʿănim merchants are meant. B. Mets.IV, 3 תַּגָּרֵי לוד the vendors of Lydda. Pes.50b, a. e. ת׳ סימטא, v. סִימְטָא I. Ib. הן ותַגָּרֵיהֶן ותגרי תגריהן they (the writers of sacred books ), and the traders to whom they sell, and the traders to whom the traders sell; Tosef.Bicc.II, 15. Pes.116a, v. חֲרָךְ II Erub.55a (ed. Sonc. תַּגְּרָנִין); Yalk. Deut. 940; a. fr.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • תגר — 1 v. למכור, לסחור, לעסוק בממכר, להיות תגרן, להיות רוכל; לעמוד על המיקח, לשאת ולתת בנוגע למחיר, להתמקח, להתווכח, להתדיי 2 קטטה, ריב, מלחמה, ויכוח, סכסוך, מדון, תגרה, עימות, מחלוקת; תלונה, טענה נגד , התנגדו …   אוצר עברית

 • Operation Tagar — Part of the Yom Kippur War …   Wikipedia

 • אתגר — הזמנה להתמודדות, קריאת תגר, הצבת מטרה, שאיפה, ניסיון להשיג, התרסה, עניין להתמודדו …   אוצר עברית

 • התכתשות — התגוששות, התקוטטות, היאבקות, מריבה, קטטה, הסתכסכות, מדנים, מחלוקת, ריב, סכסוך, תגר …   אוצר עברית

 • התמרדות — מרד, מרידה, מרי, התקוממות, קריאת תגר, התנגדות לשלטון, התנגדות למרות, יציאה נגד השלי …   אוצר עברית

 • התקוטטות — התגוששות, היאבקות, מריבה, קטטה, הסתכסכות, מדנים, מחלוקת, ריב, סכסוך, תגר …   אוצר עברית

 • התקוממות — התמרדות, מרד, מרידה, מרי, קריאת תגר, התנגדות לשלטון, התנגדות למרות, יציאה נגד השלי …   אוצר עברית

 • התרעה — אזהרה, מתן אזהרה, הזהרה, אתראה, מחאה, טענה, קריאת תגר; השמעת תרועה, הזעק …   אוצר עברית

 • חנווני — n. קמעונאי, סוחר זעיר, סוחר בכמויות קטנות, מוכר מזון, זבן, תגר …   אוצר עברית

 • חנוני — n. קמעונאי, סוחר זעיר, סוחר בכמויות קטנות, מוכר מזון, זבן, תגר …   אוצר עברית

 • יצא נגדו — התנגד לו, התקומם, נאבק, קרא עליו תגר, התווכח, התמודד {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”